XIX POŻEGNANIE WAKACJI W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ

KRAJOWA WYSTAWA BYDŁA SIMENTALSKIEGO
REGIONALNY CZEMPIONAT KONIA HUCULSKIEGO
REGIONALNa Wystawa RAS RODZIMYCH

Rudawka Rymanowska 23-25 SIERPNIA 2019 r.

REGULAMINY

 

REGULAMIN
XIX POŻEGNANIA WAKACJI W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ

23-25 SIERPNIA 2019 r.

Patronat honorowy:

1. Organizatorzy:

2. Współorganizatorzy:

3. Komisje Oceny Zwierząt – wyznaczone przez organizatorów

4. Komisarz wystawy – wyznaczony przez organizatora

5. Gospodarz wystawy – dr Władysław Brejta

6. Przedstawiciele organizatorów: Edgar Benes, Marek Gibała

7. Termin wystawy:  23 – 25  sierpnia 2019 r.

8. Miejsce wystawy:  Rudawka Rymanowska

9. Wystawiane gatunki zwierząt:

Oceniane będą kozy karpackie

10. Typowania zwierząt na wystawę w poszczególnych gatunkach dokonują:

11. Podstawą dopuszczenia zwierząt do oceny hodowlanej są dane zawarte w katalogach 

przekazane przez podmioty zawarte w pkt.10.

12. Regulaminy oceny zwierząt hodowlanych dla poszczególnych gatunków zwierząt 

opracowują podmioty wymienione w pkt.10.

13, Organizator zapewnia:

14. Ocena zwierząt:

Oceny zwierząt w poszczególnych gatunkach dokonują sędziowie zgodnie z regulaminem oceny zwierząt. Skład Komisji Oceny Zwierząt wyznaczają organizatorzy.

15. Zwierzęta należy dowieźć na teren wystawy w przypadku koni huculskich w dniu 23 sierpnia do godz  16:00, w przypadku bydła i innych zwierząt w dniu 24 sierpnia do godz 9:00. Termin wyprowadzenia zwierząt z terenu wystawy w dniu 25 sierpnia po godz. 16:00.

16. Organizator ubezpiecza hodowców, zwiedzających  - zapewnia doraźną  pomoc medyczną (nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże rzeczy osobistych na terenie wystawy).

17. Wystawca zwierząt, (również osoby działające w jego imieniu) zobowiązany jest:

18. Na teren wystawy mogą być wprowadzone zwierzęta zdrowe klinicznie zaopatrzone w świadectwo wydane przed wprowadzeniem zwierząt na teren wystawy przez lekarza wolnej praktyki sprawującego opiekę nad gospodarstwem  (świadectwo jest ważne przez 2 dni od daty wystawienia świadectwa)

19. Wystawcy zwierząt zobowiązani są do wypełnienia  karty uczestnictwa w  XIX Pożegnaniu Wakacji i przesłanie jej na adres:

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji  XIX Pożegnania Wakacji udziela Gospodarz wystawy lub osoby przez niego wyznaczone, w sprawach bydła - Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej, w sprawach koni – Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie,
Tel/fax 13 46 71 172

Gospodarz wystawy:

dr Władysław Brejta
Tel/fax 13 46 71 172 Powrót

 

 

ZASADY PROMOCJI I WRĘCZANIA NAGRÓD
na wystawach zwierząt podczas imprezy

„XIX Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej”

w dniach 24-25 sierpnia 2019 roku

 

Publicznie nagrody dla hodowców mogą wręczyć:

Podmioty wymienione w punkcie 3 i 4 powinny dokonać uzgodnień w tym względzie z organizatorami najpóźniej do dnia 23.08.2019 r. Uzgodnienia takie można dokonać osobiście, e-mailowo lub telefonicznie.

Za sponsora uważa się podmiot, który na rzecz organizacji imprezy uiści kwotę co najmniej 2000 zł. Do kwoty tej nie wlicza się opłaty za stoisko.

Sponsor ma prawo do prezentacji krótkich materiałów reklamowych na telebimie organizatora oraz powieszenia banera na ringu oceny o powierzchni 0,5m 2.

Jakiekolwiek banery reklamowe poza własnym stoiskiem a w szczególności na ringu oceny oraz scenie głównej mogą być wywieszone tylko w porozumieniu i za zgodą organizatora.

Ustala się opłatę za baner w wysokości 2000 zł za 1 m 2 zajętej powierzchni.

Uzgodnienie z organizatorem zamiaru powieszania bannera powinno nastąpić najpóźniej do dnia 19.08.2019 r. a opłata uiszczona przed powieszeniem bannera.

 

Przewodniczący komitetu organizacyjnego

Dr Władysław BrejtaPowrót

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl