Logo ZD IZ PIB Odrzechowa

ZakŁad DoŚwiadczalny Instytutu Zootechniki PIB ODRZECHOWA

AukcjE koni huculskich

konie huculskie

AUKCJA "2018" Warunki aukcji

 

Odrzechowa 27.11.2018: Chwilowo brak koni w ofercie sprzedaży. wkrótce nowa oferta
nazwa
nr paszportu
Nr. licencji
pkt. bonit.
Ls. Data ur. Maść Ojciec Matka Wymiary UWAGI Pr. ochrony
zasob. genet.
Cena
netto

Klacze

                     

Klaczki

                     

WaŁachy

                     

 

Materiały do pobrania:

 

WARUNKI PRZEPROWADZANIA AUKCJI KONI HUCULSKICH "SierpieŃ 2018"

 1. Organizatorem aukcji koni "Sierpień 2018 r." jest Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn, NIP 687-17-24-187
 2. Aukcja odbędzie się w dniu 10.08.2018 r. , w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. o godzinie 11:00.
  Stanowiące przedmiot aukcji konie będą udostępnione do okazania Oferentom w miejscu prowadzenia aukcji od godziny 9:00. Wykaz koni stanowiących przedmiot aukcji stanowi załącznik do niniejszych Warunków. Podana w Wykazie cena - jest ceną wywoławczą.
 3. Do aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne na równych prawach, bez żadnych ograniczeń. Jednakże osoba uczestnicząca w aukcji w imieniu Oferenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną w rozumieniu art. 33 1 k.c. obowiązana jest przedstawić Organizatorowi przed rozpoczęciem aukcji stosowny dokument wykazujący umocowanie do działania w imieniu Oferenta (np. odpis aktualny z KRS z daty wydania nie starszej niż 2 tygodnie od daty aukcji).
 4. Oferent może uczestniczyć w aukcji poprzez umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnik obowiązany jest przedstawić Organizatorowi przed rozpoczęciem aukcji stosowny dokument pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym.
 5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w licytacji konkretnego konia jest wpłacenie wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej konia stanowiącego przedmiot aukcji, w której Oferent zamierza uczestniczyć i nie upoważnia do udziału w pozostałych licytacjach innych koni.
 6. Wadium należy wpłacać na godzinę przed rozpoczęciem aukcji w Kasie Organizatora, lub na rachunek bankowy PBS O/Zarszyn nr: 25 8642 1038 2004 3811 4575 0001 (w tytule należy podać nazwę konia -zgodnie z wykazem z załącznika). Dowód wpłaty wadium należy okazać aukcjonerowi lub Organizatorowi przed rozpoczęciem licytacji.
 7. Wpłacone wadium zostaje zaliczone w cenę zakupu. Organizator zwraca wadium uczestnikowi, którego oferta nie została uwzględniona. Forma zwrotu tożsama z formą dokonanej wpłaty.
 8. Licytacja będzie prowadzona systemem zwyczajowo przyjętym na aukcjach sprzedażnych koni.
  Przybicie zostanie udzielone licytantowi składającemu ofertę najwyższą, po uprzednim dwukrotnym powtórzeniu przez aukcjonera kwoty oferty.
  Kwota postąpienia nie może być niższa niż 200 zł.
 9. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
 10. W przypadku powstania sporu między dwoma lub więcej Oferentami, sporny koń poddany zostanie ponownej licytacji od najwyższej ceny niespornej, lub też spór zostanie rozstrzygnięty przez aukcjonera. Wystawca zastrzega sobie prawo wycofania z licytacji każdego konia bez podania przyczyny.
 11. Oferent zobowiązany jest potwierdzić podpisem zakup każdego konia bezpośrednio po uzyskaniu przybicia. Odmowa realizacji powyższego obowiązku skutkuje unieważnieniem licytacji, a Organizator zachowuje wpłacone przez Oferenta wadium. Koń może zostać wystawiony ponownie do licytacji.
 12. Nabywca zobowiązany jest wpłacić należność za konia /konie/ na rachunek bankowy Organizatora nr: 25 8642 1038 2004 3811 4575 0001 w terminie pięciu dni od daty licytacji. Żaden koń nie zostanie wydany Nabywcy przed uznaniem na rachunku bankowym Organizatora kwoty stanowiącej cenę nabycia.
 13. Brak wpłaty ceny zakupu w terminie 5 dni od daty aukcji powoduje rozwiązanie umowy z winy Nabywcy.
 14. Zakupionego konia należy odebrać w terminie do 17.08.2018 r. Do tego terminu koń może przebywać pod pieczą Organizatora bez dodatkowych opłat ale na ryzyko Nabywcy.
 15. Nabywca zagraniczny ponosi koszty wymaganych badań weterynaryjnych oraz wszelkie koszty wynikające z wysyłki koni za granicę.
 16. Nabywca załaduje konia w miejscu aukcji do swojego środka transportu na własny koszt i ryzyko. Po udostępnieniu konia do załadunku na środek transportu wskazany przez Nabywcę, ryzyko związane z końmi przechodzi całkowicie na Nabywcę.
 17. Organizator sprzedaje konie w stanie "jak jest", a zatem jakiekolwiek gwarancje (łącznie
  z gwarancjami przydatności handlowej, użytkowej i innej) ze strony Organizatora są wykluczone.
  Względem Nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą wyłączona zostaje odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 18. Wszystkie oficjalne informacje i poprawki ogłaszane podczas aukcji mają moc korygującą.
 19. Organizator może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli Oferent lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.Do góry

 

Zainteresowani zakupem koni proszeni są; o kontakt tel: 134671172, kom. 661-723-882

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl