Logo ZD IZ PIB Odrzechowa

ZakŁad DoŚwiadczalny Instytutu Zootechniki PIB ODRZECHOWA

Projekty Regionalne i Unijne

projekt agroliga

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja pn. Najlepszy Rolnik i Przedsiębiorca na Podkarpaciu w konkursie AgroLiga 2020, etap wojewódzki współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

agroliga2020

ZakŁad DoŚwiadczalny Instytutu Zootechniki PIB ODRZECHOWA jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w realizacji operacji pn. Najlepszy Rolnik i Przedsiębiorca na Podkarpaciu w konkursie  "AgroLiga 2020" przedstawia film promocyjny publikujący wyniki konkursu AgroLiga2020 na etapie wojwódzkim:

film promocyjny Mój sposób na sukces

 

Znamy Mistrzów AgroLigi 2020 na Podkarpaciu

Publikacja artykułu z Podkarpackich Wiadomości Rolniczych poświęconego laureatom  Konkursu AgroLiga 2020. Do ściągnięcia cały artykuł w formie pdf

Tegoroczna AgroLiga w województwie podkarpackim - rozstrzygnięta. Mistrzami w kategorii Rolnicy zostali państwo Wioletta i Artur Guzik z Głowienki w powiecie krośnieńskim, a w kategorii Firmy - Leda Ser z siedzibą w Wólce Krowickiej, w powiecie lubaczowskim, reprezentowana przez Leszka Jakimowicza.

Konkurs AgroLiga organizowany rokrocznie od 27 lat, to prestiżowe przedsięwzięcie mające duże znaczenie w promowaniu przedsiębiorczości i nowoczesnych technologii produkcyjnych w rolnictwie. Uczestnikami konkursu są liderzy agrobiznesu we wszystkich regionach Polski. Spośród nich na etapie wojewódzkim wyłaniani zostają Mistrzowie w dwóch kategoriach: Rolnicy i Firmy, zgłaszani następnie do II etapu konkursu i rywalizujący o mistrzowskie laury na szczeblu krajowym.

Tegoroczna edycja konkursu AgroLiga 2020 była realizowana przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w ramach operacji pn. „Najlepszy Rolnik i Przedsiębiorca na Podkarpaciu w konkursie AgroLiga 2020, etap wojewódzki”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerzy KSOW, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, Podkarpacką Izbą Rolniczą oraz Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Spółka z o.o. dokonali weryfikacji 19. zgłoszonych uczestników w obu kategoriach konkursowych. Komisja konkursowa biorąc pod uwagę kryteria określone w regulaminie oraz wyniki wizytacji uczestników dokonała oceny gospodarstw i firm zgłoszonych z województwa podkarpackiego, przyznając:

w kategorii ROLNICY:

w kategorii FIRMY:

Dodatkowo wyróżnione zostało pięć gospodarstw i jedna firma:

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów miało miejsce 4 października br. podczas konferencji zaplanowanej w ramach XV Jesiennej Giełdy Ogrodniczej połączonej z Podkarpackim Świętem Winobrania 2020 oraz IV Ogólnopolską Wystawą Królików organizowanej w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Otwarcia dokonał Robert Pieszczoch, dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, który w swoim przemówieniu inauguracyjnym, gratulując laureatom, podkreślał znaczenie konkursu AgroLiga, jak i uroczystości, na której są nagradzani zwycięzcy wojewódzkiej edycji. Laureatom konkursu AgroLiga 2020 wręczone zostały pamiątkowe grawertony i nagrody finansowe.

Uczestnicy konferencji podsumowującej wojewódzki etap konkursu mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu dr. hab. inż. prof. Politechniki Rzeszowskiej – Dariusza Kusza na temat efektywnego wykorzystywania funduszy unijnych w ramach PROW 2014-2020 oraz obejrzeć film „Mój sposób na sukces”, będący prezentacją dobrych praktyk i promujący liderów agrobiznesu na Podkarpaciu.

Konkurs jest doskonałą promocją dorobku rolnictwa i firm z terenu województwa podkarpackiego. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agroprzedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami ekonomicznymi i technologicznymi, doskonale funkcjonują na rynkach lokalnych i krajowych, mogą pochwalić się jakością produktów, sukcesami w budowaniu marki swoich wyrobów, sukcesywnie rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują aktywność oraz zaangażowanie w życie lokalnych społeczności.

 

Gospodarstwo Wioletty i Artura Guzik, Mistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2020 w kategorii Rolnicy, położone w miejscowości Głowienka w powiecie krośnieńskim, jest dobrym przykładem efektywnego wykorzystania funduszy unijnych i sukcesywnego rozwoju w wyniku dywersyfikacji produkcji rolnej.

Pan Artur w przejętym po rodzicach w 1998 r. gospodarstwie, stopniowo zwiększał areał, dzierżawiąc i w miarę możliwości dokupując grunty. W 2003 r. wybudował chlewnię i rozpoczął hodowlę trzody chlewnej w liczbie 8 macior i 150 tuczników rocznie. Sukcesywnie zwiększał produkcję, jednak po 2017 r., kiedy dochodowość była coraz niższa i hodowla stała się mniej opłacalna, podjął decyzję przestawienia produkcji zwierzęcej na roślinną. W chwili obecnej na obszarze o łącznej powierzchni 150 ha prowadzi produkcję roślinną – uprawę zbóż, kukurydzy, rzepaku. Dodatkowo w swojej chlewni ma 4 maciory i 30 tuczników. Lokalny rynek zbytu umożliwia mu sprzedaż mięsa wieprzowego, a odbiorcy hurtowi zabezpieczają kupno zbóż, rzepaku i kukurydzy.

Część plonów wykorzystywana jest w gospodarstwie jako pasza dla zwierząt. Na terenie posesji znajdują się magazyny paszowe oraz w pełni wyposażony w nowoczesny sprzęt i ułatwiający prace w gospodarstwie, park maszynowy. Dzięki dobremu wyposażeniu gospodarstwa w maszyny i sprzęt rolniczy uzyskuje wysokie plony, mając na uwadze gospodarkę przyjazną środowisku. Chętnie współpracuje z firmami rolniczymi i doradczym, stale poszerzając swój zasób wiedzy i umiejętności. Dzięki temu gospodarstwo prowadzone jest nowoczesnymi metodami i osiąga wysokie wyniki ekonomiczne. W ostatnich latach rolnik wiele inwestował skutecznie sięgając po środki unijne w ramach działań PROW 2014-2020, m.in. utwardził plac wokół budynków gospodarczych, wybudował wiatę na maszyny i powiększył powierzchnię magazynową, zakupując silosy zbożowe, dodatkowo zakupił suszarnię do zbóż i kukurydzy. Gospodarstwo należy do liderów osiągając wysokie plony i wyniki finansowe. Gospodarze aktywnie włączają się w życie lokalnej społeczności, uczestniczą w licznych konkursach, zdobywając laury m.in. w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

 

Tegoroczny Mistrz wojewódzki w kategorii Firmy to powstałe w styczniu 2013 r. przedsiębiorstwo rodzinne Leda Ser, z siedzibą w Wólce Krowickiej, w powiecie lubaczowskim, które produkuje sery z mleka od krów z własnego gospodarstwa rolnego oraz od sprawdzonego dostawcy. Produkcja odbywa się pod nadzorem weterynaryjnym i spełnia normy unijne. Wyroby firmy cieszą się popularnością wśród klientów, a także są nagradzane w licznych konkursach i na targach.

Mając na uwadze rozwój firmy oraz zwiększenie jej konkurencyjności na rynku regionalnym, Leszek Jakimowicz zdecydował się skorzystać ze środków pomocowych. Dzięki realizacji operacji pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Leszek Jakimowicz LEDA-SER poprzez modernizację budynku oraz zakup maszyn”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podniesiony został standard budynku firmy oraz unowocześniono technologię produkcji serów.

Lista nagród i wyróżnień firmy Leda Ser jest długa i potwierdza, że są to produkty doskonałej jakości. Niektóre z nich to:

  1. Licencja uprawniająca do posługiwania się godłem promocyjnym AGRO POLSKA
  2. Wpis na listę produktów tradycyjnych dla sera Wólczan 2018
  3. Certyfikat członkostwa w klastrze PODKARPACKIE SMAKI
  4. Laureat konkursu PODKARPACKIE SMAKI
  5. Dyplom udziału w konkursie NASZE DOBRE PODKARPACKIE 2015
  6. Dyplom udziału w konkursie NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO - SMAKI REGIONÓW 2016
  7. NAJLEPSZY PRODUKT PODKARPACKI – za ser dojrzewający 2016 r.

Tradycyjnie, zdrowo i smacznie – to dewiza firmy rodzinnej Leda Ser z Wólki Krowickiej, produkującej najwyższej klasy sery, co potwierdzają przede wszystkim zadowoleni klienci.

 

Gospodarstwo Wicemistrza w kategorii Rolnicy - Krzysztofa Naparła, położone w miejscowości Wola Sękowa znajduje się na terenach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, jak również w strefie z ograniczeniami naturalnymi. Jego powierzchnia wynosi obecnie ponad 20 ha, na które składają się grunty własne i dzierżawione.

Rolnik w 2012 r. przejął rodzinne gospodarstwo od swojego ojca i obecnie stanowi ono główne źródło jego utrzymania. W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca. Wiodącym kierunkiem jest hodowla bydła mlecznego rasy simental. Obsada liczy obecnie 38 krów mlecznych. Wysokiej klasy mleko zbywane jest do Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA Oddziału w Sanoku. Produkcja roślinna w gospodarstwie podporządkowana jest produkcji zwierzęcej. Grunty utrzymane są w dobrej kulturze rolnej, a plony roślin kształtują się na bardzo wysokim poziomie. Podstawowymi uprawami są: trawy wieloletnie z przeznaczeniem na pastwiska i pasze objętościowe suche i soczyste oraz zboża, które w strukturze zasiewów stanowią 52%. W gospodarstwie prowadzi się również uprawę towarową ziemniaka jadalnego, który sprzedawany jest lokalnym przedsiębiorcom (tj. zakładom gastronomicznym, stołówkom w szkołach i przedszkolach), jak również indywidualnym konsumentom. Na potrzeby własne rolnik prowadzi hodowle królików oraz posiada własne ogródki warzywne. Na terenie gospodarstwa znajdują się budynki wielofunkcyjne, inwentarskie oraz wiaty, które, są w bardzo dobrym stanie technicznym, co znacząco wpływa przede wszystkim na estetykę obejścia, jak również otoczenie gospodarstwa oraz jego bezpieczeństwo. Wyposażone jest również w urządzenia niezbędne do obsługi krów mlecznych oraz posiada zmodernizowany park maszynowy, wykorzystywany przy prowadzonych uprawach polowych. Przy współpracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Sanoku pan Krzysztof skorzystał ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 Oś.1 Działanie: Ułatwienie startu młodym rolnikom oraz PROW 2014-2020 poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar D, dzięki którym zmodernizował gospodarstwo, kupując nowoczesne ciągniki i maszyny. Pozyskane środki inwestycyjne przyczyniły się przede wszystkim do oszczędności czasu pracy, jak również usprawniły organizację zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej.

Gospodarstwo zostało również uznane jako „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, uczestnicząc w ogólnokrajowym konkursie i zajmując II miejsce. Sprzedaż produktów prowadzona jest w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego.

 

Wicemistrz wojewódzki w kategorii Firmy: PPHU Anmar Piekarnia Drzewna działa od przeszło 20-tu lat w podłańcuckim Rogóżnie. Właścicielka firmy Anna Surmacz-Kałamarz na początku swej działalności założyła, że pieczywo wypiekane będzie z zastosowaniem dawnych metod produkcji, w oparciu o tradycyjne, regionalne receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie. Piekarnia oferuje szeroką paletę chleba, poczynając od staropolskiego chleba sanacyjnego, chlebów łańcuckich, ziarnistych, cebulowych i czosnkowych. Staropolski chleb sanacyjny oraz chleb razowy łańcucki pieczone na liściach kapusty w piecach opalanych drewnem znajdują się na Liście Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W 2012 r. firma wprowadziła do sprzedaży tradycyjne wędliny oparte na domowych recepturach, korzystając z doświadczenia nabytego we wcześniej prowadzonym zakładzie wędliniarskim. Firma korzysta z rodzimego surowca, wyselekcjonowanego i zakupionego od małych firm w oparciu o towar od lokalnych rolników. Cały zakupiony surowiec posiada wszelką dokumentację i atesty HDI. Produkcja wędlin i mięs zapiekanych w piecach chlebowych to specjalność Bogumiła Kałamarza, mistrza w sztuce wędliniarskiej.

Piekarnia Drzewna Anmar to tradycja powiązana z nowoczesnością. Dzięki dynamicznemu rozwojowi przez dwadzieścia lat działalności firma ugruntowała swoją pozycję na rynku, utrzymując stały, wysoki poziom wyrobów, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Właścicielka stawiając na ciągły rozwój, od lat sukcesywnie modernizuje zakład.

Ugruntowana pozycja na rynku, renoma i marka pozwoliły zgromadzić wokół firmy grono stałych odbiorców indywidualnych i hurtowych, nie tylko z powiatu łańcuckiego, ale całej Polski południowo-wschodniej, choć jak przyznaje właścicielka są też klienci z najdalszych zakątków naszego kraju, pod których realizowane są stałe zamówienia. W trosce o klientów i nowe rynki zbytu prężnie działa sklep internetowy https://sklepanmar.pl/, za pośrednictwem którego już niebawem towar powędruje również za granicę.

 

Do II etapu na szczeblu krajowym konkursu AgroLiga 2020 w kategorii Rolnicy zostają zgłoszeni Mistrzowie Artur i Wioletta Guzik z Głowienki, natomiast w kategorii Firmy - Mistrzowska Firma Leda Ser, z siedzibą w Wólce Krowickiej.

Gratulujemy laureatom tegorocznej edycji konkursu AgroLiga, życząc dalszego rozwoju swoich gospodarstw i firm, budowania jakości i marki produktów oraz samych sukcesów w realizacji planowanych przedsięwzięć.

Dariusz Kamiński

PODR Boguchwała

Do ściągnięcia cały artykuł ze zdjęciami w formie pdf

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl