Inwentaryzacja przyrodnicza cennych obszarów Natura 2000  
w Beskidzie Niskim wraz z edukacją ekologiczną

Tematyka szkoleń:

"Wpływ gatunków wypasanych zwierząt oraz intensywności wypasu na bioróżnorodność łąk i pastwisk Beskidu Niskiego"

"Praktyczne aspekty realizacji programów rolnośrodowiskowych na obszarach NATURA 2000 na których wypasane są zwierzęta"

"Wypas zwierząt a ochrona niektórych gatunków ptaków"

 

WykŁadOWCA Prof. CzesŁawa TrĄba

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl