O projekcie

„INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA CENNYCH OBSZARÓW NATURA 2000
W BESKIDZIE NISKIM WRAZ Z EDUKACJĄ EKOLOGICZNĄ”

 

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB ODRZECHOWA SP. Z O.O.
realizuje projekt pn.

„INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA CENNYCH OBSZARÓW NATURA 2000 W BESKIDZIE NISKIM WRAZ Z EDUKACJĄ EKOLOGICZNĄ”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Nr projektu: RPPK.04.03.00-18-005/11

  • wartość projektu ogółem: 548646,90 PLN
  • wartość wydatków kwalifikowalnych: 434029,20 PLN
  • kwota dofinansowania z EFRR 368 924,82 PLN, co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Bezpośrednie cele Projektu:

Przedmiotem Projektu jest inwentaryzacja przyrodnicza cennych obszarów Natura 2000 oraz które stanowią dwa kompleksy łąk i pastwisk zlokalizowanych w miejscowościach Polany Surowiczne – łącznie 212 ha i Puławy – kompleks „Zawoje” – łącznie 111 ha oraz edukacja ekologiczna.

Działania edukacyjne - szkolenia dedykowane są dla osób:

Osoby takie, działające zawodowo na terenie występowania cennych przyrodniczo siedlisk muszą rozumieć sens działań prowadzących do ochrony siedlisk, a także mieć świadomość co jest przedmiotem ochrony i jaki jest wpływ na ich kształtowanie. Łącznie odbędzie się 8 szkoleń dla 12 osób każde.
Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej zostaną udostępnione Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz innym zainteresowanym instytucjom.

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl