Program Współpracy Transgranicznej Polska-Bia?oru?-Ukraina 2007-2013


Program Współpracy Transgranicznej Polska-Bia?oru?-Ukraina 2007-2013 realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu S?siedztwa i Partnerstwa (EISP) stanowi kontynuacj? i rozszerzenie Współpracy w obszarach przygranicznych trzech pa?stw.

Wspó?praca mi?dzy administracj? lokaln? i regionaln?, ró?nymi instytucjami, szkoń ami, organizacjami pozarz?dowymi i osobami w regionie obj?tym programem wymaga usprawnienia w celu realizacji i pe?nego wykorzystania potencja?u spo?ecznego i gospodarczego regionu.

Program opiera się na dobrych praktykach wypracowanych podczas wdra?ania Programu S?siedztwa Polska-Bia?oru?-Ukraina INTERREG IIIA / Tacis CBC 2004–2006 i skupia się na wzro?cie konkurencyjno?ci oraz poprawie jakoń ci życia na obszarze obj?tym programem poprzez wspieranie przedsi?biorczo?ci oraz rozwój g?ównej infrastruktury transportowej i ?rodowiskowej. Kolejnym celem programu jest zach?canie do podejmowania lokalnych inicjatyw i wspieranie ich w ró?nych dziedzinach w?ród osób i wspólnot s?siaduj?cych obszarów przygranicznych w celu budowania dobrych relacji i tworzenia podstaw dla dalszego rozwoju Współpracy.

Program obejmuje swoim zasi?giem 3 kraje: Polski, Bia?orusi oraz Ukrainy i jest realizowany na s?siaduj?cych obszarach przygranicznych. W ramach programu, ka?de dzia?anie (projekt) musi był realizowane w ramach terytorium Obszaru obj?tego Programem tj. g?ównych rejonów wsparcia i rejonów przyleg?ych. W wyj?tkowych przypadkach i je?li oka?e się to konieczne, aby osi?gn?? cele przedmiotowego projektu, niektóre dzia?ania sk?adowe mog? mie? miejsce na terytorium regionów spoza Obszaru obj?tego Programem, jednakże na terytorium Polski, Bia?orusi lub Ukrainy.

G?ówne regiony wsparcia:

Polska:

Bia?oru?:

Ukraina:

G?ównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwoju. Cele Programu b?d? realizowane poprzez dzia?alno?? w ramach nast?puj?cych priorytetów i dzia?a?:

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjno?ci obszaru przygranicznego:

Priorytet 2. Poprawa jakoń ci życia:

Priorytet 3. Wspó?praca sieciowa oraz inicjatywy spo?eczno?ci lokalnych:

Ogólnym celem naboru wniosków jest realizacja celów programu poprzez wspieranie projektów
w ramach wszystkich trzech priorytetów programu.

Projekt „Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” będzie realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Bia?oru? - Ukraina 2007-2013 i wpisuje się w Priorytet 3. Wspó?praca sieciowa oraz inicjatywy spo?eczno?ci lokalnych

Dzia?anie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych mo?liwo?ci Współpracy transgranicznej. Priorytet ten skupia się na dzia?aniach promuj?cych i wspieraj?cych wspó?prac? transgraniczn? poprzez rozbudową zdolno?ci instytucjonalnych jak równie? wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie Współpracy mi?dzyludzkiej. Celem tego priorytetu jest wspieranie dzia?a? spo?ecznych i gospodarczych co doprowadzi do polepszenia warunków do rozwoju Polsko-Ukraińskiego obszaru przygranicznego.

Celem Dzia?ania 3.1. jest poprawa transgranicznych zdolno?ci do Współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym. Wspierane b?d? przede wszystkim dzia?ania zmierzaj?ce do podniesienia instytucjonalnego potencja?u Współpracy. Rozwój tego potencja?u nast?pi dzi?ki tworzeniu zinstytucjonalizowanych form Współpracy transgranicznej. Promowana będzie także wymiana informacji i do?wiadcze?, wspó?praca sieciowa, w tym z wykorzystaniem internetu.

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl