O projekcie

"Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego"

Konie huculskie, jako jedna z najstarszych ras opisanych w Polsce, a istniej?ca do dnia dzisiejszego, jest cennym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym przygranicznych obszarów Polski I Ukrainy. Ta cenna rodzima rasa jest zagro?ona wygini?ciem szczególnie na Ukrainie, stanowi? ona bardzo cenny sk?adnik ró?norodno?ci genetycznej tego gatunku zwierząt gospodarskich, który powinien był zachowany z my?l? o przysz?ych pokoleniach, równie? w uznaniu jego znaczenia jako elementu świadczćcego o kulturze i tradycji regionu oraz zamieszkuj?cej go ludno?ci. Aby zachowa? tego konia takim jak był, trzeba aby liczniej wróci? on tam gdzie powsta? - na Huculszczyzn?, nale?y stworzy? wspólne polsko-ukrai?skie struktury, które b?d? po obu stronach granicy monitorowa? kierunki rozwoju hodowli tego konia i realizowa? wspólnie program jego restytucji w Polsce i na Ukrainie.

G?ówne problemy, które powinny był rozwi?zane poprzez realizacj? projektu:

Na podstawie analizy zidentyfikowanych sytuacji problemowych dotykaj?cych ?rodowiska zwi?zane z ratowaniem przed wygini?ciem lub zatraceniem koni rasy huculskiej – wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego narodów Karpat Wschodnich oraz problemów dotycz?cych mieszka?ców tego obszaru w niniejszym projekcie przyj?to do osi?gni?cia nast?puj?ce cele projektu:

Cel ogólny:

Zrealizowane zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne pozwol? na osi?gni?cie celów szczegó?owych projektu:

Aby w przysz?o?ci wzmacnia? t? wspó?prac? zaplanowano w sposób partycypacyjny (uczestnicz?cy) opracowa? specyficzny, wieloletni program Współpracy „Polsko-ukrai?sk? strategi? restytucji konia huculskiego, w jego naturalnym środowisku”. Ta wspólna praca i powsta?y dokument pozwol? wypracowa? na przysz?o?? konkretny program wspólnych dzia?a?, usystematyzowa? je oraz przyczyni się do zaktywizowania spo?eczno?ci po obu stronach granicy do ?ci?lejszej Współpracy

Warto?ci? dodan? projektu będzie jego oddzia?ywanie po obu stronach granicy na popraw? atrakcyjności turystycznej, pozytywny wp?yw dla osób wymagaj?cych hipoterapii medycznej i spo?ecznej oraz dodatkowe zatrudnienie. W ogólnym uj?ciu projekt adresowany jest do mieszka?ców pogranicza Polsko-Ukraińskiego, którzy b?d? korzysta? z produktów i rezultatów projektu. Szerok? grup? odbiorców b?d? stanowi? osoby zwi?zane z ratowaniem dziedzictwa przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego, mi?o?nicy przyrody, tury?ci.

Struktury utworzone w ramach projektów - biura-szkoleniowe, strona internetowa, film i album b?d? doskona?ym narz?dziem wsparcia i skutecznych dzia?a?, których celem jest zachowanie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Projekt będzie okazj? do przezwyci??enia barier kulturowych i psychicznych i wyka?e, ?e wspó?praca Polskich i Ukrai?skich instytucji i organizacji jest mo?liwa i przynosi wymierne korzy?ci, także w d?u?szej perspektywie. W celu wzmocnienia tej Współpracy w przysz?o?ci, zostanie wspólnie opracowany d?ugoterminowy program Współpracy "Polska-Ukrai?ska strategia restytucji konia huculskiego w jego naturalnym środowisku". Ta wspólna praca i stworzony dokument pozwoli wypracowa? oraz zorganizowa? w przysz?o?ci szczegó?owy program wspólnych dzia?a?, który przyczyni się do aktywizacji spo?eczno?ci po obu stronach granicy bli?szej Współpracy.

Planowane dzia?ania z podzia?em na partnerów przedstawiaj? się nast?puj?co:

Wnioskodawca - Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki - Pa?stwowy Instytut Badawczy Odrzechowa:

Partner Projektu 1- Okr?gowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie (OZHK):

OZHK z racji swoich do?wiadcze? i funkcji będzie sprawowa? merytoryczny nadzór nad ca?ym przedsi?wzi?ciem, po jego stronie będzie realizacja nast?puj?cych dzia?a?:

Partner Projektu 2 - Naukowo-Produkcyjna Asocjacja „Plemkonecentr”w So?oczynie (NVA Plemkonecentr):

Bezpo?rednie korzy?ci z realizacji projektu odnios? nast?puj?ce grupy:

 


Więcej na temat projektu "Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego" i jego realizacji na stronie www projektu >>>>>

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl