Projekt transgraniczny PL–SK

POLSKO-SŁOWACKIE CENTRUM TURYSTYKI KONNEJ

Kurs instruktorów jazdy konnej

Zakład Doświadczalny Instytut Zootechniki PIB Odrzechowa og?asza rekrutacj? uczestników na

KURS DLA INSTRUKTOR?W REKREACJI RUCHOWEJ ZE SPECJALNO?CI? JAZDA KONNA

organizowany w ramach projektu Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

UWAGA !!!! Szkolenie dla uczestników jest bezp?atne!!!

 

Terminy szkole?

Miejsce szkolenia:

Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn

Instruktorzy

Forma szkolenia:

Zaj?cia teoretyczne i praktyczne

Koszty szkolenia:

Koszty uczestnictwa w szkoleniu tj. wyk?adowcy, materia?y szkoleniowe, pomieszczenia szkoleniowe oraz ubezpieczenie i inne koszty pokryte zostan? ze środków realizowanego Projektu.

Termin zg?osze?

• Rekrutacja do 04.07.2014 r. lub do momentu wyczerpania limitu.

W celu zg?oszenia swojego uczestnictwa w kursie nale?y dostarczy? zg?oszenie na wype?nionym formularzu.

Zg?oszenia przyjmowane s?:

 

Szczegó?y kursu:

Pierwsze?stwo w naborze na kurs maj? osoby posiadaj?ce co najmniej br?zow? odznak? PZJ lub dowoln? klas? sportow?. Osoby nie posiadaj?ce wy?ej wymienionych uprawnie? b?d? mogły uczestniczy? w kursie po uprzednim zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego. Termin egzaminu kwalifikacyjnego na kurs: Egzamin kwalifikacyjny odbywa się w pierwszym dniu trwania kursu tj.: 7 lipca, 14 lipca i 4 sierpnia

Adresaci:

Kandydaci na Kurs Rekreacji Ruchowej ze Specjalno?ci? Jazda Konna musz? spe?nia? nast?puj?ce kryteria:

W pierwszej kolejno?ci uczestnikami mog? był osoby z terenu obszaru obj?tego Programem Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 g?ównych regionów wsparcia i regionów przyleg?ych (szczegó?owa informacja u organizatora).

?wiadectwo kwalifikacyjne:

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymacj? Instruktora Rekreacji Ruchowej ze Specjalno?ci? Jazda Konna.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

Osoby wpisane na list? rekrutacyjn?, nie posiadaj?ce legitymacji Instruktora Rekreacji Ruchowej ze Specjalno?ci? Jazda Konna a uczestnicz?ce w Kursie Rekreacji Ruchowej ze Specjalno?ci? Jazda Konna organizowanym w dniach 23-27.04.2014 r. dostarcz? po zakoń czonym kursie za?wiadczenie o pozytywnym zdaniu egzaminu. Egzamin/zaliczenie: - egzamin teoretyczny i praktyczny

Egzamin/zaliczenie: -

egzamin teoretyczny i praktyczny

 

Dodakowe informacje:

Dodatkowych informacji udzielaj? pracownicy biura projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej”

Tel. 13 46 71 172 / 695 756 326

 

Program kursu:
Dzień 1, 07.07.2014r. od 12:00 do 20:00, (P) - praktyka, (T) - teoria
12:00:13:00
 • Rejestracja uczestnik?w
  /zebranie organizacyjne
13:30-15:30
 • Zaj?cia je?dzieckie (P)
16:00-18:00
 • Teoria i metodyka nauczania,(T)
18:30-20:00
 • Gry i zabawy (P)

 

Program kursu:
Dzień 2, 08.07.2014r. od 09:00 do 20:00 , (P) - praktyka, (T) - teoria
9:00:10:30
 • Nauka czyszczenia, siod?ania,
  kie?zania konia,(P)
>11:00-13:00
 • Zaj?cia je?dzieckie (P)
14:00-15:30
 • Hodowla, piel?gnacja i ?ywienie
  konia,(T)
15:30-16:30
 • Teoria i metodyka jazdy konnej(T)
17:00-18:00
 • Zaj?cia je?dzieckie(P)
19:00-20:00
 • Zaj?cia je?dzieckie(P)

 

Program kursu:
Dzień 3, 09.07.2014r. od 09:00 do 20:00, (P) - praktyka, (T) - teoria
9:00:11:00
 • Zaj?cia je?dzieckie(P)
11:30-13:00
 • Psychologia konia(T)
14:00-15:30
 • Metodyka nauczania je?dziectwa,(P)
15:30-16:30
 • Lon?owanie Młodego konia (P)
17:00-18:00
 • Zaj?cia je?dzieckie(P)
19:00-20:00
 • Zaj?cia je?dzieckie(P)

 

Program kursu:
Dzień 4, 10.07.2014r. od 09:00 do 19:00, (P) - praktyka, (T) - teoria
9:00:11:00
 • Zaj?cia je?dzieckie(P)
11:30-13:00
 • Nauka lon?owanie je?d?ca
  /?wiczenia usprawniaj?ce do jazdy(P)
14:00-19:00
 • Weterynaria

 

Program kursu:
Dzień 5, 11.07.2014r. od 09:00 do 20:00, (P) - praktyka, (T) - teoria
9:00:11:00
 • Zaj?cia praktyczne-skoki przez
  przeszkody(P)
11:30-13:00
 • Teoria i metodyka skoków (T)
14:00-15:30
 • Historia je?dziectwa(T)
15:30-16:30
 • Metodyka instruktażu(T)
17:00-18:00
 • Zaj?cia praktyczne-skoki przez
  przeszkody(P)
19:00-20:00
 • Zaj?cia praktyczne-skoki przez
  przeszkody(P)

 

Program kursu:
Dzień 6, 12.07.2014r. od 09:00 do 20:00, (P) - praktyka, (T) - teoria
9:00:11:00
 • Zaj?cia praktyczne-skoki przez
  przeszkody(P)
11:30-13:00
 • Teoria i metodyka skoków (T)
14:00-15:30
 • Organizacja imprez je?dzieckich (T)
15:30-16:30
 • Teoria i metodyka skoków (T)
17:00-18:00
 • Zaj?cia praktyczne-skoki przez
  przeszkody(P)
19:00-20:00
 • Zaj?cia praktyczne-skoki przez
  przeszkody(P)

 

Program kursu:
Dzień 7, 13.07.2014r. od 09:00 do 16:00
9:00:11:00
 • Przepisy je?dzieckie(T)
11:00-13:00
 • Egzamin teoretyczny

 

Podsumowanie kursów

Centrum Turystyki Konno – Taborowej bogatsze o nowych instruktorów rekreacji ruchowej

W okresie wakacyjnym 2014 r. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa zrealizowa? w ramach projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej” Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Jazda Konna.

Kurs odbył się w 3 terminach:

??cznie w kursie wzieło udzia? 38 osób.

Szkolenie mia?o charakter teoretyczno- praktyczny. Uczestnicy kursu zostali wyposa?eni w wiedz? przez dyplomowanych instruktorów (Alicja Mielcarek, Waldemar Kalinowski, Jacek Wody?ski) z zakresu metod prowadzenia jazdy konnej, lon?owania, czyszczenia, siod?ania i kie?zania Młodego konia i inne, a także zdobyli umiej?tno?ci je?dzieckie, które w przysz?o?ci pozwol? im na fachowe i bezpieczne prowadzenie nauki jazdy konnej.

Warunkiem uzyskania legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna było pozytywne zaliczenie egzaminu z teorii i praktyki. Z uwagi na fakt, iż firma prowadz?ca zaj?cia zadba?a o wybitnych fachowców z danej dziedziny, wszyscy uczestnicy kursu pozytywnie zakoń czyli szkolenie.

Pozostaje mie? nadziej?, ?e dzi?ki osobom posiadaj?cym uprawnienia instruktorskie, Centrum Turystyki Konno – Taborowej będzie się rozwija?o a nowych klientów i pasjonatów jazdy konnej z roku na rok będzie przybywa?o.

Galeria

KURS Instruktorów Rekreacji Ruchowej
ze specjalnością Jazda Konna

 • of

Dokumenty do pobrania

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl