Projekt transgraniczny PL–SK

POLSKO-SŁOWACKIE CENTRUM TURYSTYKI KONNEJ

 

Film produkcji ZD IZ PIB Odrzechowa opublikowany na zakoń czrnie realizacji projektu w grudniu 2014r pt. 'Kraina Hucu?a - Polsko S?owacjie Centrum Turystyki Konnej'

 

Informacja o projekcie - podsumowanie dzia?A? :

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  w okresie od lipca 2013 r. do grudnia 2014 r. realizowa? projekt pn. "Polsko- Słowackie Centrum Turystyki Konnej" w ramach Programu współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.      

Cel projektu

"Poprawa atrakcyjności turystycznej terenu Pog?rza Karpackiego, poprzez utworzenie Polsko-Słowackiego Centrum Turystyki Konnej oraz rozbudową infrastruktury turystycznej".

Projekt realizowany był przez 5 partner?w polskich i 4 słowackich.

Partnerzy polscy:

Partnerzy s?owaccy

Finanse:

 

Dzia?ania realizowane przez partner?w w ramach projektu " Polsko - Słowackie Centrum Turystyki Konnej"

 1. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa
  • Remont i adaptacja stajni na potrzeby szkole? i bazy noclegowej dla uczestnik?w szkole? i kurs?w
  • Budowa krytej ujeżdżalni do organizacji szkole?
  • Zakup boks?w przeno?nych dla koni
  • Zakup kompletu ?awek dla 500 osób
  • Zakup uprzęży dla koni
  • Szkolenia z:
   • Kurs podkuwaczy
   • Szkolenie zaprz?gowe
   • Kurs dla instruktorów rekreacji ze specjalnością jazda konna
   • Kurs dla Przodownik?w Górskiej Turystyki Jeździeckiej
   • Szkolenie podstawowe
  • Imprezy
   • Dzień Dziecka z końmi huculskimi
   • Powitanie lata z koniem huculskim w Rudawce Rymanowskiej
   • Polsko - Słowacki rajd konny "Taborem przez granicę"
  • Produkcja filmu promuj?cego konn? turystyk? pogranicza
  • Opracowanie Strategii Rozwoju Transgranicznej Turystyki Konnej
  • Organizacja sympozjum
 2. Obec Nizna Sitnica
  • Oznakowanie szlak?w konnych - 15 km
  • Roboty budowlano-monta?owe zaplecza zwi?zanego z turystyk? konn? w tym m.in.:
  • Inwestycje: Modernizacja studni, Remont ?r?de?ka
  • Remont istniej?cej zagrody popasowej w Le?nictwie Moszczaniec
  • Wykonanie zagrody popasowej w Le?nictwie Pastwiska
  • Impreza "Dzień Hucu?a w Ni?nej Sitnicy"
 3. Nadleśnictwo Ryman?w
  • Wyznaczenie nowych i przeznakowanie istniej?cych szlak?w konnych (51 km)
  • Remont istniej?cej zagrody popasowej w Le?nictwie Moszczaniec
  • Wykonanie zagrody popasowej w Le?nictwie Pastwiska
 4. Stowarzyszenie hodowców i Mi?o?nik?w Konika Polskiego
  • Zakup boks?w przeno?nych dla koni
  • Szkolenia z podstaw nauki jazdy konnej
  • Szkolenia dla przodownik?w Górskiej turystyki Jeździeckiej
  • Organizacja imprezy " Piknik z konikiem polskim"
 5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania "Dorzecze Wisłoka"
  • Wytyczenie, przygotowanie i oznaczenie szlak?w konnych w tym: oznakowanie 99 km szlak?w poza terenem las?w pa?stwowych, budowa 4 wiat z grillem i piecem chlebowym i 1 wiaty bez grilla i pieca chlebowego, budowa 5 zagr?d popasowych
  • Opracowanie i druk folder?w i map
 6. Gmina Zarszyn
  • Zakup instrument?w muzycznych, stroj?w ludowych i nag?o?nienia
 7. Obec Olka
  • Oznakowanie szlak?w szlak?w konnych - 15 km
  • Roboty budowlano-monta?owe zaplecza zwi?zanego z turystyk? konn? / podium, ogrodzenia dla koni, altanki dla turyst?w/
  • Organizacja imprezy sportowo - kulturalnej
  • Opracowanie i druk map i folder?w
  • Organizacja imprezy " Ko? - przyjaciel cz?owieka"
 8. Obec Vitazovce
  • Oznakowanie szlak?w szlak?w konnych - 15 km
  • Organizacja imprezy Jeździecka Akademia w Vitazovcach /remont obiektu, wymiana dachu/
  • Roboty budowlano-monta?owe zaplecza zwi?zanego z turystyk? konn?/
  • Opracowanie i druk map i folder?w
  • Organizacja imprezy " Szkoń a jazdy konnej V??azovce 2014"
 9. Andy
  • Oznakowanie szlak?w szlak?w konnych - 15 km
  • Organizacja Festiwalu Andy Warchola w Mikowej
  • Szkolenie z podstawowej nauki jazdy konnej
  • Roboty budowlano-monta?owe zaplecza zwi?zanego z turystyk? konn?
  • Organizacja imprezy "Festiwal kultury Rusi?skiej w Mikowej na cze?? Andy Warhola"

Infrastruktura powstaj?ca w ramach projektu to m.in.:

Rezultatem projektu jest funkcjonuj?ce Centrum Turystyki Konnej, kt?re przyczyni się do rozwoju turystyki konnej oraz do rozwoju gospodarczego pogranicza polsko - słowackiego.

Spoiwem ??cz?cym partner?w i ca?o?? projektu jest szlak konno - taborowy o d?ugo?ci 210 km ??cz?cy miejscowości i partner?w funkcjonuj?cych na terenie pogranicza polsko - słowackiego. Szlak zosta? wytyczony przez Stowarzyszenie LGD "Dorzecze Wisłoka", Nadleśnictwo Ryman?w oraz parter?w po stronie słowackiej. Szlak zosta? wyposa?ony w tablice, kierunkowskazy oraz wiaty i zagrody popasowe.

PowStała infrastruktura na pograniczu polsko - słowackim to doskona?a oferta turystyczna na sp?dzenie czasu wolnego i prze?ycie fascynuj?cej przygody. Niewa?ne czy jeste? do?wiadczonym je?d?cem czy zaczynasz stawia? pierwsze kroki w je?dzie konnej. Je?eli chcesz aktywnie i ciekawie sp?dzi? czas zapraszamy do Polsko - Słowackiego Centrum Turystyki Konnej. Tylko u nas dzi?ki po??czeniu kilku o?rodk?w je?dzieckich, pensjonat?w i agroturystyk odwiedzisz ciekawe miejsca, poznasz lokaln? histori? i kultur? oraz poczujesz bliskoń ? przyrody.

 

 

Archiwum projektu:

aktualności projektowe Powrót

 • 10.12.2014r -Opublikowanie filmu "Kraina Hucu?a - Polsko S?owacxkie Centrum Turystyki Konnej >>>>>

 

 • 24.09.2014- Zaproszenie na jesienn? edycj? kursu zaprzegowego organizowanego w ramach projektu Polsko-Słowackiego >>>>>
 • 14.09.2014r - Polsko – słowacki rajd konny „Taborem przez granicę" >>>>>
 • 14.09.2014r - Podsumowanie Kursu Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej i galerie fotograficzne >>>>>
 • 14.09.2014r -Podsumowanie Kursu instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna i galeria fotograficzna >>>>>

 

 • 24.07.2014r - Og?oszenie o zmianie nazy kursu "Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością turystyka je?dziecka" >>>>>
 • 22.07.2014r -Og?oszeniu o zamkni?ciu naboru na kursy >>>>>

 

 • 24.06.2014 - Og?oszenie rekrutacji na kursy "Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna " >>> i "Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością turystyka je?dziecka" >>>
 • 15.06.2014 - podsumowanie i relacja fotograficzna z imprezy "Powitanie lata z koniem huculskim w Rudawce Rymanowskiej" 7-8 czerwca 2014r >>>>>

 

 • 8.05.2014 - Zaproszenie na imprez? "Powitanie lata z koniem huculskim w Rudawce Rymanowskiej". Impreza odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2014r >>>>>

 

 • 16.04.2014 - Zokoń czenie kursu zaprzegowego i fotorelacja z kursu >>>>>

 

 • 25.03.2014 - Zaproszenie na kurs zaprzegowy realizowany w ramach projektu >>>>>
 • 18.03.2014 - Relacje ze Podstawowego kursu jazdy konnej >>>> i inwestycji realizowanych w ramach projektu >>>>
 • 11.03.2014 - UWAGA!!! Zmiany w terminach szkole? !!! (wpis archiwalny, sąjuz nowe terminy szkole?). Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa w zwi?zku ze zmianami w projekcie "Polsko - Słowackie Centrum Turystyki Konnej" informuje o zmianach w terminach i rodzajach szkole? >>>>>

 

 • 28.01.2014 Zaproszenie na kursy. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na organizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 projektu pn. "Polsko- Słowackie Centrum Turystyki Konnej" kursy.
  Kurs jazdy konnej, kurs instruktorów rekreacji ze specjalnością jazda konna, kurs dla instruktorów rekreacji i turystyki Jeździeckiej, szkolenie zaprz?gowe. >>>>>

 

 • 20.11.2013 Zaproszenie na kurs podkuwaczy. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na Kurs podkuwaczy koni w dniach 2-6.12.2013r. Kurs jest bezp?atny. >>>>>
 • 5. 11.2013 - Og?oszenie przetargu nieograniczonego na Budow? krytej ujeżdżalni do organizacji szkole?, remont i adaptacj? stajni na potrzeby szkole? i bazy noclegowej dla uczestnik?w szkole? i kurs?w w miejscowości Odrzechowa, gm. Zarszyn. >>>>>

 

 • 8.10.2013 r Zawiadomienie o kursach jazdy konnej. W pierwszej polowie listopada w Odrzechowej odbędzie sie bezp?atny kurs jazdy konnej dla dzieci i młodzieży. >>>>> Powrót

 

Og?oszenie z dnia 24.07.2014r

Og?oszenie Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Odrzechowej informuje, ?e Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie nie wyrazi? zgody na zmian? Kursu Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Turystyka Jeździecka. W zwi?zku z powy?szym osoby zrekrutowane na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Turystyka Jeździecka wezm? udzia? w Kursie Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej. Kurs Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej organizowany jest w ramach projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

 

Informacja z dnia 22.07.2014r

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Odrzechowej informuje, ?e rekrutacja na szkolenia: • Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze Specjalno?ci? Jazda Konna oraz • Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Turystyka Jeździecka organizowanych w ramach projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 zoStała zakoń czona.

 

Zmiany w planowanych kursach!!! (wpisy archiwalne, 23-06-2014 zostały podane nowe terminy)

OG?OSZENIE z 11.03.2014r

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa w zwi?zku ze zmianami w projekcie "Polsko - Słowackie Centrum Turystyki Konnej" realizowanym w ramach Programu współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 informuje, iż szkolenia:

odb?d? się w innym, p??niejszym terminie.

Kurs dla Instruktorów Rekreacji ze Specjalno?ci? Turystyka Jeździecka nie odbędzie się . Przeprowadzony zostanie dla Przodownik?w Górskiej Turystyki Jeździeckiej.

Prosimy o uwa?ne ?ledzenie naszej strony.
Wszystkie zmiany, og?oszenia i dokumenty rekrutacyjne na kursy pojawi? się w p??niejszym terminie.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KURSACH I SZKOLENIACH !!!

 

Planowany harmonogram szkole?

Termin szkolenia:

 • 12.10.2013 - 30.11.2014 r.

Miejsce szkolenia: Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn

Szkolenie skierowane jest do dzieci, młodzieży od 10 roku życia i osób dorosłych - wszystkich chętnych, którzy zainteresowani są opanowaniem jeździectwaa w podstawowym zakresie. Kursy, szkolenia

 

Termin szkolenia:

 • 2.12.2013 - 6.12.2013 r.

Miejsce szkolenia: Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn

Szkolenie skierowane jest do osób pe?noletnich, hodowców, instruktorów, w?a?cicieli koni i je?d?c?w. Kursy, szkolenia

 

Terminy szkolenia:

 • 07-13.07. 2014 r.
 • 14-20.07.2014 r.
 • 04-10.08.2014 r. .

Miejsce szkolenia: Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn

Pierwsze?stwo w naborze na kurs maj? osoby posiadaj?ce co najmniej br?zow? odznak? PZJ lub dowoln? klas? sportow?. Osoby nie posiadaj?ce wy?ej wymienionych uprawnie? b?d? mogły uczestniczy? w kursie po uprzednim zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego. Szczegó?y >>>>> Kursy, szkolenia

 

Termin szkolenia:

 • 23.07 - 29.07. 2014 r.

Miejsce szkolenia: Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn

Pierwsze?stwo uczestnictwa w kursie maj? osoby posiadaj?ce uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej ze Specjalno?ci? Jazda Konna. W drugiej kolejno?ci na list? rekrutacyjn? b?d? wpisywane ch?tne osoby, które zapisa?y się na Kurs Rekreacji Ruchowej ze Specjalno?ci? Jazda Konna odbywaj?cy się w 3 terminach w ZDIZ Odrzechowej. Osoby te zostan? zrekrutowane po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym w ramach Kursu Rekreacji Ruchowej ze Specjalno?ci? Jazda Konna. . Szczegó?y >>>>> Kursy, szkolenia

 

Termin szkolenia:

 • I edycja - 06.04 - 09.04. 2014 r.
 • II edycja - 10.04 - 13.04.2014 r.

Miejsce szkolenia: Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn

Uczestnikami szkolenia mog? był osoby pe?noletnie zwi?zane z chowem i hodowl? koni huculskich: hodowcy, w?a?ciciele koni u?ytkowych, pracownicy o?rodk?w hodowlanych, je?dzieckich, agroturystycznych, instruktorzy je?dziectwa. Kursy, szkolenia

 

W pierwszej kolejno?ci uczestnikami mog? był osoby z terenu obszaru obj?tego Programem współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 g??wnych region?w wsparcia i region?w przyleg?ych (szczeg??owa informacja u organizatora).

 

Wszystkie szkolenia dla uczestnik?w sąbezp?atne !!!

Szczeg??owe informacje o wy?ej wymienionych kursach i szkoleniach b?d? się ukazywa? na naszej stronie internetowej: www.odrzechowa.com.pl.

Rekrutacja uczestnik?w na szkolenie zaprz?gowe oraz kursy: Instruktor rekreacji ze specjalnością jazda konna oraz Instruktor rekreacji i turystyki Jeździeckiej rozpocznie się w marcu 2014 r.

O szczeg??y prosz? pyta? pod numerem tel. 13/4671172 lub kierowa? na adres e - mail: sekretariat@odrzechowa.com.pl.

 

Dokumenty do pobrania

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl