ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn,
REGON: 370763085 NIP: 687-17-24-187, tel. 013 /4671172 tel/fax 013 /4671515
Strona internetowa: www.odrzechowa.com.pl

 

ZarzĄd ZakŁadu DoŚwiadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. zaprasza uprawnione firm audytorskie do skŁadania ofert na:

"przeprowadzenie rocznego badania sprawozdania finansowego SpÓŁki oraz sporzĄdzenie pisemnego sprawozdania z badania. "

 

Data ogłoszenia: 5 październik 2017.

Oferta powinna zawierać:

  1. informacje o oferencie, w tym formie prowadzenia działalności gospodarczej, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  2. oświadczenie firmy audytorskiej i kluczowego rewidenta o spełnieniu ustawowych wymogów niezależności,
  3. wykaz wykonanych badań sprawozdań finansowych w ostatnich trzech latach w tym branży w której działa Spółka,
  4. propozycję ceny za przeprowadzenie badania oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, a także wszelkie inne koszty audytorskie związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego Spółki

Zarząd Spółki zastrzega sobie możliwość wymagania obecności kluczowego biegłego rewidenta w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Termin i miejsce składania ofert

Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o składanie ofert do dnia 20.10.2017 r. na adres: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn.

Szczegółowych informacji udziela Główny Księgowy tel. 13/4671172

 

Dokument do pobrania: tekst oferty (.pdf)

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl