ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn,
REGON: 370763085 NIP: 687-17-24-187, tel. 013 /4671172 tel/fax 013 /4671515
Strona internetowa: www.odrzechowa.com.pl

"BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 500 kW
W MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA WRAZ Z INFRANSTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ"

Data ogłoszenia 1. marzec 2013. ZNAK SPRAWY ZP/1/03/2013

Termin składania ofert:

27.03.2013 roku, godz. 10.00.

Termin wykonania zamówienia

do 30.06.2014 roku.

Zakres zamówienia:

Szczegółowy zakres inwestycji znajduje się w Programie Funkcjonalne-Użytkowym. SIWZ oraz PFU dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.(dok)

Powody unieważnienia postępowania.

Zamawiający może odstąpić od przetargu w przypadku

- przekroczenia kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- nie otrzymania dofinansowania w wysokości wnioskowanej kwoty, o które Zamawiający ubiega się z RPO WP na lata 2007-2013,

- pojawiły się istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,

- wystąpiły okoliczności po stronie Zamawiającego, na które nie miał wpływu, które wpływają jednak na brak możliwości realizacji zadania.

Wersja powyższego ogłoszenia do druku >>>>>

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU ZNAK SPRAWY ZP/1/03/2013

Uchwała Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. z o.o. z siedzibą w Odrzechowej
w sprawie unieważnienia przetargu.

Zarząd Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. z o.o. zgodnie z ust. IV pkt. 5 a) "Regulaminu udzielania zamówień na dostawy towarów i wykonywanie usług dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. z o.o." na wniosek Komisji Przetargowej postanawia unieważnić przetarg, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Spółka przeznaczyła na finansowanie zadania. (dok)

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl