Odrzechowa, dnia 19.11.2019r.

Zapytanie o cenĘ

Nazwa oraz adres zamawiającego:

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn,
REGON: 370763085 NIP: 687-17-24-187, tel. 013 /4671172 tel/fax 013 /4671515
E-mail: sekretariat@odrzechowa.com.pl, strona internetowa: www.odrzechowa.com.pl

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania o cenę, zgodnie z regulaminem w sprawie udzielania zamówień,

Rodzaj zamówienia:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na:

BUDOWĘ OBORY WOLNOSTANOWISKOWEJ
DLA BYDŁA MLECZNEGO DO 115 DJP
na działce nr. ew. 1101/16, 1101/18 w miejscowości Odrzechowa
gm. Zarszyn, powiat Sanocki woj. Podkarpackie

Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie n/w kompletnej dokumentacji

Data ogłoszenia: 19 listopad 2019.

3.1. Opracowanie dokumentacji w celu złożenia wniosków:

- plan zagospodarowania terenu,
- dokumenty do wystąpienia do gestorów sieci,
- wstępne zbilansowanie zapotrzebowania na media.

3.2. Projekt Koncepcyjny, na który składa się:

- koncepcja zagospodarowania działki,
- koncepcja architektoniczna i konstrukcyjna,
- forma wykonania koncepcji przedstawienie rzutów kondygnacji, elewacji, stołów
paszowych, kanałów gnojowych

3.3. Projekt Budowlany, na który składa się:

. projekt zagospodarowania terenu - w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Zawierający uzgodnienie ZUDP wraz z uzgodnienie trasy instalacji policznikowej doziemnej prądu, oświetlenia terenu, uzgodnienie trasy przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i gnojówki oraz układ komunikacyjny na działce

. projekt architektoniczno-budowlany wraz z uzgodnieniami, składający się z:

- projektu budowlanego,
- projektu wykonawczego, tym konstrukcji, stołów paszowych, kanałów gnojowych
- instalacji elektrycznych:, oświetlenia wewnętrznego, siły, instalacji odgromowej,
- instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjne, deszczowej i odprowadzenia gnojówki
- projekt drogowy (układ komunikacyjny na działce)
- ilość egz. 5 i forma elektroniczna

3.4. Dokumentacja kosztorysowa

- przedmiary robót wszystkich branż
- kosztorysy inwestorskie robót wszystkich branż
- ilość egz. 2 i forma elektroniczna w PDF i XML

3.5 Specyfikacje

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z opisem ich
wykonania
- ilość egz. 2 i forma elektroniczna edytowalna

Szczegółowy zakres (Roboty Dostawy Usługi) objętych niniejszym zamówieniem określa:

Charakterystyka projektowanego zadania

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 20-01-2020r

1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zaakceptowany przez obie strony i będzie podstawą do złożenia faktury.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. Oferta skierowana jest do osób i firm uprawnionych, posiadających wiedzę i doświadczenie w
projektowaniu i budowie obiektów rolnych w tym Obór

2. Termin złożenia oferty do dnia: - 27.11.2019 r. do godz. 14 00 - w tut. Zakładz ie

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oferta określająca cenę wykonania zamówienia, ponadto etapy realizacji prac projektowych,
wstępne rozwiązania konstrukcyjno budowlane, oraz mile widziana wstępna koncepcja
- formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

V. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest:
P. Władysław Brejta - prezes ZDIZ, P. Krzysztof Wal - inspektor 604220663.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert.

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym
i opisana j/n lub pocztą elektroniczną na adres zamawiającego:
sekretariat@odrzechowa.com.pl,

Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu
pocztowego) - (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adresat: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. z o.o.,
Odrzechowa ul. Rymanowska 67 - 38-530 Zarszyn
OFERTA na ...................................................

Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej.

IX. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny (netto i brutto) zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej w PLN.

X. Dodatkowe warunki Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania cenowego.


Odrzechowa, 19.11. 2019r. Prezes Zarz?du

dr Władysław Brejta

Dokument do pobrania:

Zapytanie o cen? projekt obora (.odt, .pdf)

Za??cznik nr 1: Oferta (.doc, .pdf)

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl