Odrzechowa, dnia 29.07.2020r.

Zapytanie o cenĘ

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn,
REGON: 370763085 NIP: 687-17-24-187, tel. 013 /4671172 tel/fax 013 /4671515
E-mail: sekretariat@odrzechowa.com.pl, strona internetowa: www.odrzechowa.com.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania o cenę, zgodnie z regulaminem w sprawie udzielania zamówień,

III. Rodzaj zamówienia:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

BUDOWY OBORY WOLNOSTANOWISKOWEJ
DLA BYDŁA MLECZNEGO DO 115 DJP
na działce nr. ew. 1101/16, 1101/18 w miejscowości Odrzechowa
gm. Zarszyn, powiat Sanocki woj. Podkarpackie

Opis przedmiotu zamówienia jest wykonanie:

 1. Roboty rozbiórkowe i przełożenie instalacji
 2. Roboty ziemne i przygotowawcze
 3. Fundamenty i ściany fund
 4. Ściany
 5. Kanał gnojowy
 6. Posadzka
 7. Konstrukcja stalowa dachu wraz z płatwiami
 8. Pokrycie dachu
 9. Stolarka
 10. Tynki wewnętrzne i malowanie
 11. Elewacja
 12. Zbiornik na gnojówkę
 13. Podjazd do obory
 14. Instalacja wody i kanalizacji
 15. Instalacja elektryczna

Szczegółowy zakres (Roboty Dostawy Usługi) objętych niniejszym zamówieniem określa załączony:

Charakterystyka projektowanego zadania:

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 20-05-2021 r.

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie częściowych protokołów zdawczo-odbiorczego, zaakceptowany przez obie strony i będzie podstawą do złożenia faktury, oraz protokołu końcowego odbioru zadania.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 1. Oferta skierowana jest do osób i firm uprawnionych, posiadających wiedzę i doświadczenie w budowie obiektów rolnych w tym Obór
 2. Termin złożenia oferty do dnia: - 10.08.2020 r. do godz. 1430 – w tut. Zakładzie

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferta określająca cenę wykonania zamówienia wraz z:

kosztorysem ofertowym cen jednostkowych, cen materiałów i sprzętu, koszt 1 roboczogodziny, stawki narzutów do R, S, M - formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oświadczenia o nie zaleganiu z opłatą podatków składek ZUS i że nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe oferenta


VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest:

P. Władysław Brejta – prezes ZDIZ tel. 601515108,
P. Krzysztof Wal – inspektor 604220663.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisana j/n lub pocztą elektroniczną na adres zamawiającego: sekretariat@odrzechowa.com.pl,

Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.,
Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn

OFERTA na ...................................................

Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej.

IX. Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny (netto i brutto) zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej w PLN, ceny jednostkowe

X. Dodatkowe warunki Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania cenowego oraz w czasie realizacji zamówienia zmianę zakresu robót, jego zmniejszenie lub wyłączenie dostawy konstrukcji stalowej dachu. Rozliczenie wykonanych robót będzie odbywać się kosztorysem powykonawczym w oparciu o zaakceptowane ceny jednostkowe wybranego oferenta oraz ilości rzeczywiste wykonanych robót.


Odrzechowa, 29.07. 2020r. Prezes Zarządu

dr Władysław Brejta

Dokument do pobrania:

Zapytanie o cenę budowa obory - dok.pdf

Przedmiar robót - dok.pdf

Załącznik nr 1: Oferta - dok.odt

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl