OgŁoszenie o wszczĘciu postĘpowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa i czŁonka ZarzĄdu
ZakŁad DoŚwiadczalny Instytutu Zootechniki PIB
Odrzechowa Sp. z o.o.

 

Rada Nadzorcza Spółki działającej pod firmą: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. uprzejmie informuje o prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym mającym na celu wyłonienie w drodze konkursu kandydata na stanowisko Prezesa i członka Zarządu wyżej wskazanej Spółki.

Minimalne kwalifikacje wymagane od kandydatów:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

5) nie może być osobą, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

Oferty kandydatów składane są w formie pisemnej osobiście lub przesyłane na adres Spółki do dnia 09.04.2021 r. do godziny 12:00. Koperta musi być zamknięta i zawierać dopisek „Postępowanie kwalifikacyjne – nie otwierać przed dniem otwarcia ofert” Decyduje data doręczenia oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2021 r.

Oferta winna zawierać dane osobowe kandydata:

Nadto do oferty należy dołączyć

Powyższe oświadczenia muszą być zgodne ze wzorami stanowiącymi załącznik do Regulaminu wyboru członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kandydat może przedłożyć inne dokumenty – wedle własnego uznania.

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w dniu 23.04.2021 r.
o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki. Zawiadomienie o rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przesłane pocztą elektroniczną i pocztą tradycyjną. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą zagadnienia obejmujące: zasady funkcjonowania spółek handlowych i zarządzania (kierowania) zespołami pracowników, dotychczasowe doświadczenie kandydata, znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej. Od kandydata oczekuje się przedstawienia własnego programu zarządzania i prognozy rozwoju Spółki.

Zakres obowiązków na stanowisku:

Prowadzenie spraw Spółki i jej reprezentacja, a w szczególności podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących bieżącej działalności operacyjnej, nadzór nad załogą pracowniczą, sprawowanie stałego nadzoru i kontroli stanu składników majątkowych Spółki, nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem wewnętrznie obowiązujących w Spółce normatywów i regulacji.

Kandydat może uzyskać informacje o Spółce w formie okazania dokumentacji finansowej podlagającej ujawnieniu w KRS (z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) – w jej siedzibie w dniach od 24.03.2021 r. do 01.04.2021 r. w godzinach 10.00-13.00 w sekretariacie Spółki pod adresem: Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem tel. 13/4671172. Kandydat zobowiązany jest zachować w tajemnicy i nie ujawniać osobom trzecim informacji, o których powziął wiedzę w związku z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Składane przez kandydata dokumenty nie będą zwracane.

Regulamin postępowania dostępny jest na stronie internetowej Spółki: odrzechowa.com.pl

Niezgłoszenie się zaproszonego kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznawane będzie za rezygnację z udziału w konkursie.

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

Poniesione przez kandydatów koszty związane z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą zwracane.

 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członków zarządu spólki z ograniczoną odpowiedzialnością >>>>

 

Do pobrania:

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl