REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

§ 1

Regulamin określa:

1) tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki, o którym mowa w § 19 aktu założycielskiego Spółki (umowy spółki).

2) zasady wyboru członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Zakładu IZ PIB Odrzechowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanego dalej „Spółką”,

3) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka Zarządu Spółki .

§ 2

1. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje wyboru kandydata na członka Zarządu w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powołanie.

2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dokonywany jest w drodze postępowania kwalifikacyjnego (konkursu), którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.

3. W toku jednego postępowania konkursowego można wyłonić jednego lub więcej kandydatów do składu Zarządu Spółki.

4. Oceny kandydatów dokonują członkowie Komisji Kwalifikacyjnej indywidualnie, w oparciu o wskazane przez Radę Nadzorczą kryteria i skale ocen.

5. Kryteria i skale ocen wskazane w punkcie 4określa Rada Nadzorcza uchwałą.

6. Uchwała, o której mowa w ust. 5 powinna być podjęta przed otwarciem ofert.

§ 3

1. Komisja Kwalifikacyjna rozpoczyna postepowanie kwalifikacyjne niezwłocznie po powołaniu jej przez Radę Nadzorczą rekomendując Radzie:

Dopuszczalne jest przeprowadzenie tego etapu postępowania kwalifikacyjnego w formie korespondencyjnej, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej

2. Dalsze postepowanie Komisja Kwalifikacyjna prowadzi po określeniu przez Radę Nadzorczą:

§ 4

1. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane na stronie internetowej Zakładu IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o.

2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:

3. Komisja Kwalifikacyjna może sugerować miejsce publikacji informacji o ogłoszonym konkursie we wskazanych przez siebie mediach. Informacja nie musi zwierać treści określonych w ust. 2 i nie jest związana z terminami określonymi w § 7 ust.1

§ 5

1. Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty, wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu w sprawie konkursu na stanowisko członka Zarządu.

2. Oferta powinna zawierać m. in. oświadczenia kandydata o:

§ 6

1. Komisja Kwalifikacyjna może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata /-ów.

2. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydata/-ów o zakończeniu postępowania konkursowego zakończonego w trybie, o którym mówi ust. 1.

§ 7

1. Termin przyjmowania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu konkursowym . Termin ten może zostać skrócony do 7 dni uchwałą Rady Nadzorczej w odniesieniu do postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w 2017 roku.

2. Komisja Kwalifikacyjna zbiera się na pierwszym niejawnym posiedzeniu w celu zweryfikowania złożonych ofert niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania ofert.

3. Po otwarciu ofert i zapoznaniu się z danymi kandydatów członkowie Komisji Kwalifikacyjnej składają pisemne oświadczenia o braku pokrewieństwa, powinowactwa, zależności służbowej, pozostawania z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności wobec składającego ofertę.

4. Komisja Kwalifikacyjna

5. Oferty kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu konkursowym oraz złożone po upływie wymaganego terminu nie podlegają rozpatrzeniu a dokumenty nie podlegają zwrotowi.

6. Dopuszczenie przez Komisję Kwalifikacyjną choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania konkursowego.

§ 8

Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:

§ 9

1. Komisja Kwalifikacyjna ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycję, wiedzę i kwalifikacje oraz posiadane uprawnienia związane z przedmiotem działalności Spółki .

2. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

3. Do protokołu załącza się listę kandydatów, których oferty zostały wybrane przez Komisję Kwalifikacyjną .

§ 10

Komisja Kwalifikacyjna przestawia Radzie Nadzorczej dokumentacje z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego celem zatwierdzenia jego wyników.

§ 11

1. Rada Nadzorcza stosowną uchwałą powołuje wyłonionego /nych w drodze postępowania kwalifikacyjnego członków zarządów Spółki .

2. Rada Nadzorcza może odmówić powołania na stanowiska członków Zarządu kandydatów wyłonionych w postepowaniu konkursowym.

3. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane.

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa i członka zarządu Zakładu instytutu zootechniki pib  odrzechowa sp. z o.o. >>>>>

 

 

Do pobrania: Regulamin.pdf

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl