Zakład Doświadczalny INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn,
REGON: 370763085 NIP: 687-17-24-187, tel. 013 /4671172 tel/fax 013 /4671515
Strona internetowa: www.odrzechowa.com.pl

 

Zaproszenie do skŁadania ofert na realizacjĘ inwestycji pod nazwĄ:

"Budowa zbiornika na pozostaŁoŚci pofermentacyjne wraz z infrastrukturĄ towarzyszĄcĄ"

 

Data ogłoszenia: 19 wrzesień 2017. Nazwa oraz adres zamawiającego:

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. z o.o. ,
adres: Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38530 Zarszyn, woj. podkarpackie,
tel.: 13 467 11 72, faks: 13 467 15 15.
email: sekretariat@odrzechowa.com.pl.
Adres strony internetowej zamawiającego:www.odrzechowa.com.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania o cenę, zgodnie z Regulaminemw sprawie udzielania zamówień,

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

BUDOWA ZBIORNIKA NA POZOSTAŁOSCI POFERMENTACYJNE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Szczegółowy zakres robót określony jest w załączonym przedmiarze robót i dokumentacji technicznej, projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

 

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

nieprzekraczalny i bezwzględnie wymagany to 20.04.2018r. w tym płyta denna i montaż zbiornika do 20-02-2018r

1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zaakceptowany przez obie strony i będzie podstawą do złożenia faktury

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Oferta skierowana jest do osób i firm uprawnionych, posiadających wiedzę i doświadczenie w budowie obiektów rolnych w tym zbiorników betonowych prefabrykowanych o dużych pojemnościach itp. I spełnia n/w warunki

 

Termin składania ofert:

do dnia 3.10.2017 r. do godz. 14 00 - w tut. Zakładzie

 

Otwarcie ofert nastąpi:

3.10.2017r. o godz. 14:10 - w tut. Zakładzie

 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
:

1. Oferta określająca cenę wykonania zamówienia.

 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów:

 

VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest:

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) - (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. z o.o.,

Odrzechowa ul. Rymanowska 67 - 38-530 Zarszyn

OFERTA na ...................................................

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 3.10. 2017 r. godz. 14

Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej.

 

XI. Opis sposobu obliczania ceny.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która będzie zawierała najniższą cenę.

 

X. Dodatkowe warunki Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza podwykonawcę na montaż i dostawę zbiornika prefabrykowanego lub nawet wycenę bez montażu zbiornika w tym wypadku Zamawiający zastrzega sobie zatrudnienie osobnym zleceniem dostawcę elementów zbiornika wraz z montażem.

 

Odrzechowa, 19.10. 2017r. Prezes Zarządu

dr Władysław Brejta

 

Dokumenty do pobrania:

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl