PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI 

PROGRAMU OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH 

KÓZ RASY KARPACKIEJ

 

 

Instytut Zootechniki PIB w Krakowie zwany dalej Instytutem jest koordynatorem programu ochrony dla kóz rasy  karpackiej uznanej za zagrożoną wyginięciem

.
I. Warunki ogólne przystąpienia do Programu ochrony zasobów genetycznych kóz zwanego dalej Programem:

Przystąpienie do Programu umożliwia Hodowcy/Posiadaczowi ubieganie się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych w ramach pakietu „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20014–2020 (PROW 2014-2020). Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

 

II. Procedura kwalifikowania stad i kóz do uczestnictwa  w Programie i zatwierdzania Wykazów

a) ze strony Hodowcy/ Posiadacza kóz:

b) ze strony podmiotu prowadzącego księgi (IZ PIB):

 

III. Procedura ubiegania się o kontynuowanie uczestnictwa w Programie ochrony zasobów genetycznych  kóz.

1.  Hodowca/Posiadacz kóz zobowiązany jest do corocznego składania do Koordynatora w Instytucie aktualnych Wykazówkóz zgłaszanych do uczestnictwa w programie (nawet jeżeli posiada te same kozy) potwierdzonych przez RZHOiK (wykazy sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przez datą złożenia do Instytutu); Wykaz kóz matek zakwalifikowanych do Programu, Wykaz kóz remontowych oraz Wykaz kozłów.

Termin składania kolejnych Wniosków i Wykazów do Instytutu, upływa 14 marca każdego kolejnego roku uczestnictwa w Programie, tak aby od 15 marca wszystkie kozy, które zostaną zaakceptowane, mogły rozpocząć realizację kolejnego zadania.

2. Sprawdzanie przez Koordynatora w Instytucie przesłanej dokumentacji pod kątem spełnienia wymagań uczestnictwa kóz w Programie, a następnie w przypadku spełnienia wszystkich warunków akceptowanie.

3. Przesłanie przez Koordynatora kopii zatwierdzonych Wykazów do Hodowcy/Posiadacza kóz  oraz do właściwego RZHOiK. Liczba kóz zatwierdzona na Wykazie nie może być mniejsza niż tzw. liczba bazowa oraz musi być tożsama z liczbą kóz zadeklarowaną przez Hodowcę/Posiadacza we wniosku do ARiMR o płatność na kolejny rok.

Termin zatwierdzania Wykazów przez Instytut, zarówno dla rozpoczynających jak i kontynuujących realizację Programu, upływa 15 maja roku rozpoczynającego uczestnictwo lub kolejnego roku  uczestnictwa w Programie, z założeniem, że 15 marca każdego roku jest początkiem realizacji Programu i do tego dnia wszystkie kozy matki muszą spełniać warunki kwalifikacji do Programu ochrony.

 

 

IV. Wymagania ogólne ubiegania się o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej PROW 2014 – 2020.

1. Hodowca/Posiadacz kóz musi opracować plan działalności rolnośrodowiskowej we współpracy z upoważnionym doradcą rolnośrodowiskowym oraz musi złożyć wniosek w biurze powiatowym ARiMR, w terminie przewidzianym rozporządzeniem MRiRW o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Hodowca/Posiadacz musi przedstawić w ARiMR kopię Wykazu kóz matek zakwalifikowanych do Programu, potwierdzonego przez wnioskodawcę (Hodowcę/Posiadacza), podmiot prowadzący kontrolę użytkowości (RZHOiK) oraz  zatwierdzonego przez  podmiot upoważniony do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych (Instytut) – zawierającą wskazanie zwierząt jakie zostały zakwalifikowane do Programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych.

3. Jeżeli beneficjent nie rozpoczął realizacji pakietu rolnośrodowiskowego w danym roku, a chce rozpocząć w kolejnym, musi uzyskać nowy Wykaz zgodnie z obowiązującą Procedurą. Podobnie w  przypadku rozpoczynania nowej edycji programu rolnośrodowiskowego lub np. przejęcia zobowiązania na skutek nabycia praw do stada w wyniku kupna, spadku, przekazania itp.,  beneficjent zobowiązany jest do uzyskania nowego Wykazu kóz matek zakwalifikowanych  do Programu zgodnie z obowiązującą procedurą.

4. Wykaz wystawiany jest tylko na osobę, która figuruje we wniosku o płatność do ARiMR.

5. Liczba kóz zatwierdzona na Wykazie musi być tożsama z liczbą kóz zadeklarowaną przez Hodowcę/Posiadacza we wniosku do ARiMR o przyznanie pierwszej lub kolejnych płatności.

Informacje związane z wprowadzeniem nowelizacji rozporządzenia rolnośrodowiskowego

15 marca jest dniem określania stanu obowiązującego na dany rok realizowanego zobowiązania. Stan ten nie może być mniejszy niż stan zadeklarowany we wniosku w pierwszym roku rozpoczęcia zobowiązania.

      W przypadku sprzedaży kozy lub wycofania ze stada Hodowca/Posiadacz niezwłocznie przesyła do Instytutu Oświadczenie o zastąpieniu zwierzęcia (wykaz kóz wprowadzonych do Programu ochrony zasobów genetycznych w ramach zamiany), potwierdzony przez RZHOiK, wraz z załączoną kserokopią umowy sprzedaży lub innym stosownym dokumentem. Na Wykazie tym umieszcza  kozy wycofane oraz kozy wprowadzane na zamianę. Wykaz musi zostać potwierdzony przez Instytut w terminie 40 dni od dnia wycofania zwierzęcia ze stada. W ciągu kolejnych 30 dni Hodowca/Posiadacz zobowiązany jest dostarczyć zakwalifikowany Wykaz do oddziału ARiMR.

      Szczegółowe informacje dotyczące programów ochrony zasobów genetycznych kóz, procedur oraz wzory formularzy znajdą się na stronie Instytutu Zootechniki - PIB: http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/.

 

Koordynator ds. ochrony zasobów genetycznych kóz
dr inż. Jacek Sikora   
tel. 666081349          
e-mail: jacek.sikora@izoo.krakow.pl
Zakład Hodowli Owiec i Kóz          
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy      
32-083 Balice  ul. Krakowska 1

 

Niezbędne dokumenty:

 

Terminarz
WARTO ZAPAMIĘTAĆ!!!

14 marca

termin składania Wniosków, Umów  i Wykazów do Instytutu dla hodowców przystępujących po raz pierwszy do Programu lub do nowej edycji Programu rolnośrodowiskowego

14 marca

ostateczny termin składania Wykazów do Instytutu dla hodowców już uczestniczących w Programie (kolejny rok)

15 marca

dzień na który określany jest stan zwierząt w danym roku uczestnictwa w Programie

15 maja

ostateczny termin zatwierdzenia Wykazów i Umów dotyczących realizacji Programów Ochrony

40 dni

na zgłoszenie do Instytutu zamiany zwierząt oraz
30 kolejnych dni na zgłoszenie faktu zastąpienia do ARiMR

10 dni

na zgłoszenie do ARiMR zdarzenia spowodowanego siłą wyższą od kiedy takie zgłoszenie jest możliwe

po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem

możliwość przekazania lub przejęcia stada

 

Do pobrania:

Procedura przystapienia do realizacji Programu Ochrony Zasobów Genetycznych kóz rasy karpackiej (dokument PDF)

 

Więcej na temat hodowli kozy karpackiej na stronie www IZ PIB

sekretariat@odrzechowa.com.pl