Wóz Drzymały Bacy Zbycha
Zasady pobytu
W odrzechowskiej bazie
na Polanach Surowicznychfot. lipiec 2015

Regulamin
 POBYTU NA TERENACH NALEŻĄCYCH DO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB ODRZECHOWA  SP. Z O.O. W POLANACH SUROWICZNYCH

 

 1. Grunty w Polanach Surowicznych są gruntami rolnymi na których Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. prowadzi wypas bydła i koni.
 2. W czasie pobytu lub przemieszczania się przez tereny wypasu zabrania się zachowań, które  powodowałyby płoszenie zwierząt.
 3. Zobowiązuje się wszystkich do zamykania istniejących bram.
 4. Zabrania się jeżdżenia po terenach wypasu pojazdami mechanicznymi.
 5. Każdy pobyt jeźdźców konnych ma być zgłoszony w biurze Zakładu, a pozostałych osób, jeżeli przebywają na Polanych Surowicznych dłużej niż 1 dzień.
 6. W związku z bezwzględnym zakazem spożywania alkoholu w czasie pracy prosi się wszystkich przebywających na Polanach Surowicznych o nieczęstowanie alkoholem pracowników (za spożywanie alkoholu w czasie pracy grożą im konsekwencje discyplinarne).
 7. Pobyt na Polanach Surowicznych jest odpłatny wg. załączonego cennika.

 

Cennik

Odrzechowa, dnia 14.05.2018 r.

 

Zarządzenie wewnętrzne Nr …/2018
Prezesa Zarządu Zakładu Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.

 

 

Ustalam odpłatność za korzystanie z bazy w Polanach Surowicznych

         Zgłoszenia zarówno indywidualne (dotyczy pobytu dłuższego niż 1 dzień) jak i grupowe oraz opłaty powinny być dokonywane przed planowanym pobytem.
Opłatę za pobyt należy przelać na konto Odrzechowej, planowany przyjazd na Polany zgłosić telefonicznie lub mailem w biurze Odrzechowej a na miejscu, na Polanach Surowicznych przedstawić dowód wpłaty. Opłaty za pobyr można dokonać też w biurze w Odrzechowej albo wyjątkowo z góry na miejscu na Polanach Surowicznych u pracownika Odrzechowej.

Otrzymują:

 1. Prokurent – Główny Księgowy
 2. Księgowość Zakładu
 3. a/a
 4. Kierownik Działu Produkcji Roślinnej

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl