Regulaminy

obowiĄzujĄce na czempionacie w Rudawce Rymanowskiej w 2004 roku

 

* * *

Regulamin

Regionalnego Czempionatu Użytkowego

Rudawka Rymanowska 27 - 29 sierpnia 2004 r.

§ 1

W skład czempionatu użytkowego wchodzą następujące konkurencje: ocena płytowa, próba kondycyjna, ścieżka huculska.

§ 2

Warunkiem klasyfikacji w czempionacie użytkowym jest ukończenie i zaliczenie co najmniej dwóch z trzech konkurencji próby, w tym obowiązkowo oceny płytowej.

§ 3

Czempionem użytkowym zostaje koń (ogier, klacz lub wałach), który uzyska największą ilość punktów bonifikacyjnych w trzech konkurencjach próby tj. ocenie płytowej, próbie kondycyjnej i ścieżce huculskiej.

§ 4

O kolejności miejsc w czempionacie w przypadku takiej samej ilości punktów u dwóch lub więcej par koń - jeździec decyduje lepszy wynik uzyskany ze ścieżki huculskiej,
a w przypadku takiej równości lepszy wynik na płycie itd.

§ 5

Właściciele wyróżnionych koni otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów Imprezy.

* * *

Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Huculskiej

Regulamin oceny płytowej

Rudawka Rymanowska 27 sierpnia 2004 r.

§ 1

Do oceny mogą być przedstawione konie huculskie:

§ 2

Konie pokazywanie będą w ręku na płycie w pozycji stój oraz w stępie i kłusie na ringu pokazowym trójkąt o wymiarach 20 x 40 x 20 m.

§ 3

§ 4

Ocena dokonywana jest oddzielnie dla każdej grupy koni (klasy), o których mowa
w pkt. 3 §1.

Każdy koń oceniany będzie anonimowo przez 3 niezależnych sędziów według następującego systemu ocen:

------------------------

Razem: 40 pkt

§ 5

Wybór Czempiona i V-ce Czempiona

§ 6

W ocenie indywidualnej łącznie punktów:

Rodzaj nagrody -

lokata

Nagroda pieniężna

(zł)

min. 26

I

200

min. 22

II

150

* * *

Zasady ogólne próby kondycyjnej i ścieżki huculskiej

Rudawka Rymanowska 27 - 29 sierpnia 2004 r.

Zawodnicy nie spełniający tych wymagań nie będą dopuszczeni do startu ! ! !

5. Koń musi posiadać ksero rodowodu, aktualne szczepienia przeciw grypie oraz świadectwo zdrowia wydane przez Urzędowego Lekarza Weterynarii.
Na świadectwie należy umieścić informację o odkażeniu środka transportu.

Konie nie spełniające tych wymagań nie będą wpuszczone na teren zawodów!!

UWAGA !!!

W przypadku kulawizny koń nie będzie w żadnym wypadku dopuszczony do zawodów. Nie będą dopuszczone do zawodów również konie niespokojne, nie dające się zbadać lekarzowi wet. oraz konie stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i innych koni.

6. Podczas zawodów:

Wszelkie oznaki okrucieństwa oraz działania, które Komisja Sędziowska określi mianem okrucieństwa będą karane dyskwalifikacją.

7. Przed zawodami odbędzie się odprawa techniczna i przegląd weterynaryjny koni.

Do przeglądu weterynaryjnego zgłasza się zawodnik i szef ekipy.

nazwisko jeźdźca i klub, oraz: imię konia, jego wiek;

8. Na odprawie technicznej gospodarz toru podaje dystans i omawia trasę, a tempo
i normę czasu na jej pokonanie ustala Sędzia Główny. Tempo będzie uzależnione od stopnia trudności trasy i warunków atmosferycznych (dotyczy ścieżki huculskiej i próby kondycyjnej).

9. Komisja Sędziowska ma prawo wykluczyć konia i jeźdźca w każdej chwili trwania zawodów, jeśli stwierdzi dolegliwości, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu konia lub jeźdźca.

10. Konie rozpoczynają ścieżkę i próbę kondycyjną w wylosowanej kolejności
w odstępach określonych przez Komisję Sędziowską.

11. Decyzje Kom. Sędziowskiej są nieodwołalne i ostateczne .

W czasie uroczystości zakończenia mile widziany jest galowy strój jeździecki (frak, białe bryczesy, toczek, czarne buty).

* * *

Regulamin

Próby kondycyjnej w terenie

Rudawka Rymanowska 27 - 29 sierpnia 2004 r.

'Próba kondycyjna jest próbą szybkości, wytrzymałości i przygotowania konia. Wszystkie badania weterynaryjne ustalono w interesie dobra konia, jego zdrowia
i bezpieczeństwa.'

1. Próba kondycyjna odbywa się na dystansie około 15 km (dwie pętle).

2. Między startem a metą na finiszu, zawodnicy mogą jechać wierzchem, prowadzić konia
w ręku lub iść za nim, ale pod karą eliminacji muszą go dosiadać przy przekraczaniu linii startu i mety na finiszu (łącznie z odcinkiem kontrolowanym).

3. Pomoc z zewnątrz jest dozwolona

4. Zabronione jest: towarzyszenie zawodnikowi z przodu, z boku, z tyłu, pieszo lub pojazdem przez osoby nie startujące w próbie kondycyjnej.

7. Czas całkowity przejazdu kończy się z chwilą przekroczenia linii mety.

8. Po przybyciu na metę koń będzie przechodził jedno badanie weterynaryjne. Od chwili przekroczenia linii mety, zawodnik ma 30 minut, aby tętno konia spadło do 64 uderzeń/min. W ciągu tego czasu, w każdej chwili, ale nie później niż w 30 - tej minucie, może zgłosić gotowość konia do badania wet.

9. Zwycięzcą próby kondycyjnej zostaje zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów bonifikacyjnych - max. 80, wg podanych poniżej zasad.

ZASADY PUNKTACJI

1. Badanie na mecie (finiszu) - do 30 min. od momentu przybycia na linię mety.

Z grupy badanych parametrów punktowane będą :

Oceny

A

AB

B

BC

C

punkty bonifikacyjne

10

8

6

4

2

2. Badanie tętna ( nie później niż w 30 minucie od chwili przybycia konia na metę).

Maksymalne tętno - 64 uderzenia/min.

Jeśli tętno konia podczas badania przekroczy 64 uderz./min. zawodnik będzie miał możliwość powtórki (ale pod warunkiem, że nie minął mu jeszcze limit 30 minut). Jeżeli w powtórce tętno będzie nadal wyższe od normy - nastąpi eliminacja.

3. T empo przejazdu .

Wydłużenie lub skrócenie obowiązującego tempa przejazdu nie może jednak przekroczyć 25%. Przejazd szybszy lub wolniejszy o więcej niż 25% wartości tempa wyznaczonego przez Komisję sędziowską , powoduje eliminację zawodnika.

4. Zwycięzcą zostaje zawodnik , który otrzymał największą ilość punktów bonifikacyjnych.

Szczegółowy regulamin ścieżki huculskiej

Rudawka Rymanowska 27 - 29 sierpnia 2004 r.

§ 1

Ścieżka huculska rozgrywana jest na dystansie od 1000 do 2000 m. Dokładny dystans,
tempo, norma czasu, kolejność przeszkód oraz punkty bonifikacyjne za ich pokonanie, podawane są przez Komisję Sędziowską na odprawie technicznej przed rozgrywaną konkurencją, po uwzględnieniu konfiguracji terenu, rodzaju podłoża i warunków pogodowych.

§ 2

Trasa przebiegu ścieżki zawiera do 16, w tym 12 obowiązkowych, ponumerowanych naturalnych lub sztucznych przeszkód:

§ 3

Konkurs wygrywa zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów bonifikacyjnych, max 80 pkt. wynikających z pokonania wszystkich przeszkód na całej obowiązującej trasie. Przy identycznym wyniku dwóch zawodników decyduje czas przejazdu bliższy normie.

bramkę)

Komisja Sędziowska może pewne przeszkody uznać za obowiązkowe do pokonania pod karą dyskwalifikacji, jeżeli będzie tego wymagała trasa przejazdu, w celu pokonania przez zawodnika wyznaczonego dystansu ścieżki.

Dopuszcza się ominięcie maks. 3 przeszkód bez otrzymania punktów karnych pod warunkiem, że nie są to przeszkody wyznaczone jako obowiązkowe do pokonania pod karą dyskwalifikacji.

§ 4

Punkty karne naliczane są za:

§ 5

Dyskwalifikacja następuje za:

Podwójna odmowa i następnie objechanie tej samej przeszkody liczone jest jako dozwolone ominięcie.

* * *

Regulamin konkursu

w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi

Rudawka Rymanowska 29 sierpnia 2004

Organizator: Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Odrzechowej

I. Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie.

6. Uprząż:

W zależności od stylu zaprzęgu: angielska, szorowa, lub chomątowa - w dobrym stanie i utrzymaniu gwarantującym bezpieczeństwo, czysta i kompletna. Kiełzna dowolne, ale nie kaleczące pyska konia.

II. Warunki rozgrywania konkursu.

I - Pokaz celem jest ocena wyglądu, czystości, stanu utrzymania
i ogólnego wrażenia zaprzęgu, a więc koni, pojazdu, uprzęży i powożącego.

II - Jazda z przeszkodami celem jest sprawdzenie sprawności, posłuszeństwa
i zręczności koni oraz umiejętności powożącego.

Lp.

Podlega ocenie

Punkty od 1-10

1.

Zawodnik,

Luzak

Postawa, ubiór, nakrycie głowy, rękawiczki, sposób trzymania bata, powodowanie końmi

Pkt 1 - 10

2.

Konie

Kondycja, pielęgnacja, dobór, kucie

Pkt 1 - 10

3.

Uprząż

Stan, czystość, dopasowanie

Pkt 1 - 10

4.

Pojazd

Stan, czystość, wyposażenie dodatkowe

Pkt 1 - 10

5.

Ogólne wrażenie

Całość zaprzęgu, utrzymanie stylu
Pkt 1 - 10

Suma punktów bonifikacyjnych za pokaz max. 50

Punkty karne = 50 pkt minus uzyskane punkty bonifikacyjne

W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zaprzęgów takiej samej ilości punktów karnych - o zwycięstwie w konkursie zręczności decyduje rozgrywka na czas
na mniejszej ilości przeszkód, które dodatkowo zostaną zwężone.

a/ strącenie piłeczki z pachołka 1 pkt

b/ przewrócenie pachołka 5 pkt

c/ przewrócenie lub przesunięcie elementu
przeszkody wieloczłonowej - za każdy element 5 pkt

d/ przekroczenie normy czasu - za każdą rozpoczętą sekundę 1 pkt

e/ nieposłuszeństwo koni - po raz pierwszy 10 pkt

- po raz drugi 20 pkt

- po raz trzeci eliminacja

f/ pomylenie trasy (naprawione) - po raz pierwszy 10 pkt

- po raz drugi 20 pkt

- po raz trzeci eliminacja

g/ przejście w galop3 foule 1 pkt

h/ pomoc luzaka zawodnikowi przez wskazanie trasy przejazdu 10 pkt

Po odbudowaniu przeszkodę należy pokonać jeszcze raz.

a/ pomylenie trasy (nie naprawione),

b/ start przed sygnałem dźwiękowym do rozpoczęcia przejazdu,

c/ ominięcie celowników startowych lub końcowych,

d/ pomoc zewnętrzną (w razie potrzeby jedynie luzak może udzielić pomocy karanej wg pkt 6 e),

e/ jeżeli luzak weźmie lejce lub bat przed opuszczeniem placu konkursowego,

f/ przekroczenia czasu maksymalnego 2 x norma czasu.

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl