OPRACOWANA strategia

konik


„Strategia restytucji konia huculskiego
w jego naturalnym środowisku do roku 2025”

konik
 

Spis tre?ci

 • 1. Wprowadzenie ............................................................................................................ 3
 • 2. Metodyka opracowania ............................................................................................... 5
  • 2.1. Opis metod badawczych ....................................................................................... 5
  • 2.2. sposób tworzenia strategii ................................................................................... 6
 • 3. Diagnoza - opis obszarów strategicznych .................................................................. 11
  • 3.1. Geograficzne, przyrodnicze i kulturowe ?rodowisko obszaru wyst?powania koni
          huculskich po stronie polskiej i ukrai?skiej ......................................................... 11
  • 3.2. Stan hodowli koni huculskich po stronie polskiej i ukrai?skiej ............................ 38
  • 3.3. Wspó?czesne trendy u?ytkowania koni huculskich .............................................. 56
  • 3.4. Wspó?praca polsko-ukrai?ska zwi?zana z hodowl? i u?ytkowaniem
          koni huculskich ................................................................................................... 67
 • 4. Diagnoza – identyfikacja problemów i czynników rozwojowych ................................ 78
  • 4.1. Zidentyfikowane problemy .................................................................................. 78
  • 4.2. Zidentyfikowane czynniki rozwojowe .................................................................. 79
 • 5. Plan Strategii ............................................................................................................. 86
  • 5.1. Za?o?enia Strategii ............................................................................................... 86
  • 5.2. Wizja i misja ........................................................................................................ 87
  • 5.3. Cele strategiczne i operacyjne oraz zadania realizacyjne .................................... 88
  • 5.4. sposób wdra?ania Strategii ................................................................................. 93
  • 5.5. Monitoring i ewaluacja Strategii .......................................................................... 94
  • 5.6. Wska?niki celów operacyjnych strategii .............................................................. 96
 • 6. Spis ilustracji ............................................................................................................. 99
 • 7. Za??cznik nr 1. ?ród?a wykorzystane do opracowania Rozdzia?u 3. Diagnoza
  - opis obszarów strategicznych .................................................................................... 102
 

 

 

Ca?o?? dokumentu opublikowana zoStała na stronie projektu

Plik do pobrania: Strategia restytucji konia huculskiego - w jego naturalnym środowisku do roku 2025 - plik.PDF

 


Więcej na temat projektu "Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego" i jego realizacji na stronie www projektu >>>>>

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl